ผู้อำนวยการ

Untitled 2
นางสาวพัทธิยะ   ศรีเนตร
ผู้อำนวยการ

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑

           Tor
ปี 2561 clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง หมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียว ที่บริเวณ กม320 + 502 (แยกอุตรดิตถ์) และที่บริเวณ กม. 325+906.729 แยกคุ้งตะเภา ปริมาณงาน 2 แห่ง w06.icon new  ระหว่างวันที่  23 - 28  พฤศจิกายน  2560
   
ปี 2561

clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย
บนทางหลวง  รหัสงาน  ๓๒๐๐๐  งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑
ตอนควบคุม  ๐๕๐๓  ตอน  บึงหลัก  –  หนองน้ําเขียว  ที่บริเวณ  กม.๓๒๐+๕๐๒  (แยกอุตรดิตถ์)  และ ที่ บริเวณ
กม.๓๒๕+๙๐๖.๗๒๙ (แยกคุ้งตะเภา) ปริมาณงาน ๒ แห่ง w06.icon new ระหว่างวันที่  9 - 12 ตุลาคม 2560

   
ปี 2561

clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

แผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุง
ทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยไผ่ – ห้วยช้าง ระหว่าง กม.๙+๔๒๕ – กม.๑๓+๐๕๐ ปริมาณงาน ๓.๖๒๕ กม.  w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561

clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

โครงการบูรณะโครงขยายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๘๐๐๓
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก –
หนองน้ําเขียว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๓๓+๔๘๖ – กม.๓๓๖+๓๕๒ (RT.) ปริมาณงาน ๒.๘๖๖ กม.

w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561

clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

แผนรายประมาณการ กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน  ๒๕๑๐๐  
งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน น้ําอ่าง – น้ําพี้ ระหว่าง กม.๒+๑๒๕ –
กม.๔+๒๗๕ และ ระหว่าง กม.๘+๓๗๐ – กม.๙+๑๖๘ ปริมาณงาน ๒๕,๔๙๔.๐๐ ตร.ม.

w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561

clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๒๑๐๐งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ , ๐๑๐๒ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน – พิชัย ระหว่าง กม.๑๕+๔๒๘ – กม.๑๘+๕๕๐ ,  ระหว่าง กม.๒๔+๒๙๖ – กม.๒๙+๑๐๕ และ ระหว่าง กม.๓๐+๒๒๘ – กม.๓๐+๖๑๖ ปริมาณงาน ๗๒,๔๐๖.๐๐  ตร.ม.  w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561

clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  รหัสงาน  ๒๒๒๐๐   
งานเสริมผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๖  ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง –ด่านแม่คํามัน  
ระหว่าง  กม.๖+๗๘๒ – กม.๘+๐๐๐  และ ระหว่าง  กม.๑๒+๒๒๐ – กม.๑๔+๖๕๐  
ปริมาณงาน ๓๓,๒๔๔.๐๐ ตร.ม.  w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
 ปี 2561

 clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

แผนรายประมาณการ กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อุตรดิตถ์ – วังสีสูบ ระหว่าง กม.๐+๘๑๘ – กม.๑+๓๔๐ (RT.) และ ระหว่าง กม.๕+๘๑๑ – กม.๗+๐๐๐ (RT.)   ปริมาณงาน ๑๕,๖๖๖.๐๐  ตร.ม. 

w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561

clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

แผนรายประมาณการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ
๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ , ๐๕๐๓ ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ระหว่าง กม.๓๑๔+๕๐๐ – กม.๓๑๗+๔๘๒ (RT.)  และ ระหว่าง กม.๓๑๕+๓๐๗  –  
กม.๓๑๕+๙๔๐  (LT.)  ปริมาณงาน  ๔๒,๓๖๒.๐๐  ตร.ม.   w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561

 clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๘๐๐๓
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน –
ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๗๙+๒๓๕ – กม.๒๘๑+๒๗๙ (RT.) , ระหว่าง กม.๒๘๖+๔๔๑ – กม.๒๘๗+๕๒๐ (RT.) และ ระหว่าง กม.๒๘๗+๓๓๐ – กม.๒๘๗+๕๒๐ (LT.) ปริมาณงาน ๓.๓๑๓ กม. 

w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561

 clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๑๕ – กม.๒๐๙+๗๒๕

ปริมาณงาน ๑๓,๓๙๕.๐๐ ตร.ม.  w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561

 clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๕๒๐๐  งานขยายทางจราจร
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย ระหว่าง กม.๒๐๕+๐๐๐ –กม.๒๐๘+๐๐๐
ปริมาณงาน ๓๖,๑๙๐.๐๐  ตร.ม w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561 

 clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุนการบํารุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจําปี ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการระดับปฏิบัติการและชํานาญการ ๒ ชั้น ๖ ครอบครัว ปริมาณงาน ๑ หลัง

w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
 ปี 2561

 clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร  
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ – กม.๑+๔๕๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าบึงหลัก ระหว่าง กม.๐+๐๕๕ – กม.๐+๓๐๐   w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561  clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย
บนทางหลวง  รหัสงาน  ๓๒๐๐๐  งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑
ตอนควบคุม  ๐๕๐๓  ตอน  บึงหลัก  –  หนองน้ําเขียว  ที่บริเวณ  กม.๓๒๐+๕๐๒  (แยกอุตรดิตถ์)  และ ที่ บริเวณ
กม.๓๒๕+๙๐๖.๗๒๙ (แยกคุ้งตะเภา) ปริมาณงาน ๒ แห่ง   w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560
   
      click

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ประจําปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๓๒๐๐๐  งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ระหว่าง กม.๓๔๙+๑๙๙–กม.๓๕๑+๐๐๒(RT.เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน ๑ แห่ง w06.icon new  ระหว่างวันที่  2- 7 มีนาคม 2560

         
      click

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิ วแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าทอง – หาดกรวด ระหว่าง กม.๐+๑๖๕ – กม.๐+๒๔๓ , กม.๐+๕๑๒ – กม.๑+๐๓๑ และ กม.๑+๒๗๓ – กม.๑+๘๖๒ ปริมาณงาน ๑๑,๙๑๗.๐๐ ตร.ม. 

w06.icon new ระหว่างวันที่  15- 18 พฤศจิกายน 2559

         
      click

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์
(Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๙+๑๒๔ - กม.๓๗+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๗๑,๖๔๙.๐๐ ตร.ม.

w06.icon new ระหว่างวันที่  23- 26  สิงหาคม 2559

 
      click

ร่างขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๒
ระหว่าง กม.๓๓๘+๕๘๓ – กม.๓๔๔+๓๓๘ (LT. , RT. เป็นตอน ๆ)

ปริมาณงาน ๗๗,๔๙๕.๐๐ ตร.ม.  w06.icon new ระหว่างวันที่  23- 26  สิงหาคม 2559

 
      click

ร่างขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์
(Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน ป่าขนุน – วังผาชัน
ระหว่าง กม.๒๕๐+๑๙๕ – กม.๒๗๓+๔๗๓ (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน ๙๓,๒๖๕.๐๐ ตร.ม.

w06.icon new ระหว่างวันที่  23- 26  สิงหาคม 2559

  
      click

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก–ฟากคลองตรอน กม.๓+๐๗๖(ทางแยกบ้านหาดกรวด)

ปริมาณงาน ๑ แห่ง  w06.icon new ระหว่างวันที่  19 - 24  สิงหาคม 2559

  
       click งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองกวาง – แสนขัน ระหว่าง กม.๑๒+๐๖๕ – กม.๑๓+๒๗๕ ปริมาณงาน ๑๔,๕๒๐ ตร.ม.   w06.icon new ระหว่างวันที่  19 - 24  สิงหาคม 2559
         
      click งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
แผนรายประมาณการ ประจาปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ระหว่าง
กม.๑๘๕+๒๓๒ - กม.๑๘๖+๔๓๘ ปริมาณงาน ๑.๒๐๖ กม.  w06.icon new ระหว่างวันที่  19 - 24  สิงหาคม 2559
         
      click งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑1 ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๗๖+๕๐๗ – กม.๒๗๙+๒๓๐ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๙๕๓.๐๐ ตร.ม.   w06.icon new ระหว่างวันที่  19 - 24  สิงหาคม 2559
         
       click งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ประจาปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑, ๐๑๐๒ ตอน บึงหลัก - ฟากคลองตรอน - พิชัย ระหว่าง กม.๒๑+๓๑๗ - กม.๒๔+๒๔๖ ปริมาณงาน ๑๖,๘๔๙.๐๐ ตร.ม.   w06.icon new ระหว่างวันที่  19 - 24  สิงหาคม 2559
         
      click

ร่างขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย ระหว่าง กม.๑๘๖+๔๓๘ - กม.๑๘๗+๕๒๘ 

ปริมาณงาน ๑๒,๐๒๐.๐๐ ตร.ม.    w06.icon new ระหว่างวันที่  19 - 24  สิงหาคม 2559

         
      click

ประกาศยกเลิก ประกาศเลขที่ อต.๑ /๑๖/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมา งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศ ตามแนวทางปฏิรูป งานบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำอ่าง – วังผาชัน ระหว่าง กม.๓๙+๗๖๕ – กม.๔๐+๓๔๙ ปริมาณงาน ๕,๒๙๐.๐๐ ตรม. 

       click

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
แผน รายประมาณการ งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนว ทางปฏิรูป งานบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน  ระหว่าง กม.๕+๐๕๙ กม. ๗+๕๕๐  ปริมาณงาน ๒๐,๙๘๔.๐๐ ตร.ม. ระหว่างวันที่ 4 - 7  กรกฏาคม 2559

       click งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
แผนรายประมาณการ งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป งานบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๒๑๗+๙๒๐ – กม.๒๑๙+๓๒๙ ปริมาณงาน ๑๒,๙๖๖.๐๐ ตร.ม.  ระหว่างวันที่ 4 - 7  รกฏาคม 2559
     
      click

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมไปยังจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ บริเวณทางแยกวังผาชัน อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระหว่างวันที่ 26กุมภาพันธ์ -  2 มีนาคม 2558

     
      click งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอน ควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำอ่าง – วังผาชัน ตอน ๑  ระหว่าง กม.๑๒+๖๘๒ – กม.๑๔+๗๐๐  ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2558
     
      click งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๓๓+๔๘๖ - กม.๓๓๔+๙๘๗ (LT.)  ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2558