ผู้อำนวยการ

Untitled 2
นางสาวพัทธิยะ   ศรีเนตร
ผู้อำนวยการ

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑

     
ปีงบประมาณ 2561 click ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 w06.icon new  ระหว่างวันที่  12 - 15 ธันวาตม  2560
     
ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ E อต.1/15/2561

รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียว ที่บริเวณ กม.320+502 (แยกอุตรดิตถ์) และที่บริเวณ กม. 325+906.729 (แยกคุ้งตะเภา)

w06.icon new  ระหว่างวันที่  29 พฤศจิกายน -  7 ธันวาตม  2560

     
ปีงบประมาณ 2561 click

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงประกาศเลขที่  E อต.๑/ ๑๔ /๒๕๖๑

ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

งานกิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานปรับปรุ งจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน
๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓
ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ที่บริเวณ กม.๓๒๐+๕๐๒ (แยกอุตรดิตถ์) และ ที่ บริเวณ กม.๓๒๕+๙๐๖.๗๒๙
(แยกคุ้งตะเภา) ปริมาณงาน ๒ แห่ง  w06.icon new  ระหว่างวันที่  30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน  2560
     
ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๑๕๐๓ ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ที่บริเวณ กม ๓๒๐ + ๕๐๒ (แยกอุตรดิตถ์) และที่บริเวณ กม.๓๒๕+๙๐๖.๗๒๙ (แยกคุ้มตะเภา) ปริมาณงาน ๒ แห่ง     w06.icon new  ระหว่างวันที่  16 - 24 ตุลาคม  2560

     
ปีงบประมาณ 2561 click

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง  ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานกิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานปรับปรุ งจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓
ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ที่บริเวณ กม.๓๒๐+๕๐๒ (แยกอุตรดิตถ์) และ ที่ บริเวณ กม.๓๒๕+๙๐๖.๗๒๙
(แยกคุ้งตะเภา) ปริมาณงาน ๒ แห่ง ประกาศเลขที่  E อต.๑/ ๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

w06.icon new  ระหว่างวันที่  13 - 15 กันยายน  2560

     
 ปีงบประมาณ 2561 click 

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๑๓ / ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล  ระหว่าง กม.๒๗๙+๒๓๕ – กม.๒๘๑+๒๗๙ (RT.) , ระหว่าง กม.๒๘๖+๔๔๑ – กม.๒๘๗+๕๒๐ (RT.) และระหว่าง กม.๒๘๗+๓๓๐ – กม.๒๘๗+๕๒๐ (LT.) ปริมาณงาน ๓.๓๑๓ กม.

w06.icon new  ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560

     
ปีงบประมาณ 2561  click 

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๑๒ / ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้าง โครงการบูรณะโครงขยายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ตอน ๒  ระหว่าง กม.๓๓๓+๔๘๖ – กม.๓๓๖+๓๕๒ (RT.) 

w06.icon new  ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560

     
 ปีงบประมาณ 2561  click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๑๑ / ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งาน
บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อุตรดิตถ์ – วังสีสูบ
ระหว่าง กม.๐+๘๑๘ – กม.๑+๓๔๐ (RT.) และ ระหว่าง กม.๕+๘๑๑ – กม.๗+๐๐๐ (RT.)    
ปริมาณงาน ๑๕,๖๖๖.๐๐  ตร.ม.  w06.icon new  ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560

     
ปีงบประมาณ 2561  click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๑๐ / ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รหัสงาน  ๒๒๒๐๐  งานเสริมผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๖  ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง – ด้านแม่คํามัน  ระหว่าง  กม.๖+๗๘๒ – กม.๘+๐๐๐  และ ระหว่าง  กม.๑๒+๒๒๐ – กม.๑๔+๖๕๐ ปริมาณงาน ๓๓,๒๔๔.๐๐ ตร.ม.

w06.icon new  ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560

     
ปีงบประมาณ 2561  click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๙ / ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้าง แผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยไผ่ – ห้วยช้าง ระหว่าง กม.๙+๔๒๕ – กม.๑๓+๐๕๐ ปริมาณงาน ๓.๖๒๕ กม. w06.icon new  ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560

     
ปีงบประมาณ 2561  click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๘ / ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๕๒๐๐  
งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์
ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๑๕ – กม.๒๐๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑๓,๓๙๕.๐๐ ตร.ม.

w06.icon new  ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560

     
ปีงบประมาณ 2561  click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๗ / ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๕๒๐๐  
งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน
ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ – กม.๑+๔๕๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐  
ตอน ทางเข้าบึงหลัก ระหว่าง กม.๐+๐๕๕ – กม.๐+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑๙,๒๓๐.๐๐ ตร.ม.

w06.icon new  ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560

     
ปีงบประมาณ 2561  click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๖ / ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔  ตอนควบคุม ๐๑๐๑ , ๐๑๐๒ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน – พิชัย ระหว่าง กม.๑๕+๔๒๘ – กม.๑๘+๕๕๐ , ระหว่าง กม.๒๔+๒๙๖ –กม.๒๙+๑๐๕ และ  ระหว่าง กม.๓๐+๒๒๘ – กม.๓๐+๖๑๖ ปริมาณงาน ๗๒,๔๐๖.๐๐  ตร.ม.

 w06.icon new  ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560

     
ปีงบประมาณ 2561  click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๕ / ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๕๒๐๐  
งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย
ระหว่าง กม.๒๐๕+๐๐๐ –กม.๒๐๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๖,๑๙๐.๐๐  ตร.ม.   
w06.icon new  ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560

     
 ปีงบประมาณ 2561 click 

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๔ / ๒๕๖๑

แผนรายประมาณการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ , ๐๕๐๓ ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก – หนองน้ําเขียว  ระหว่าง กม.๓๑๔+๕๐๐ – กม.๓๑๗+๔๘๒ (RT.) และ ระหว่าง กม.๓๑๕+๓๐๗  –  กม.๓๑๕+๙๔๐ (LT.) ปริมาณงาน  ๔๒,๓๖๒.๐๐  ตร.ม. w06.icon new  ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560

     
 ปีงบประมาณ 2561  click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๓ / ๒๕๖๑

กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและ บริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน   ควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ที่ บริเวณ กม.๓๒๐+๕๐๒ (แยกอุตรดิตถ์) และ ที่ บริเวณ กม.๓๒๕+๙๐๖.๗๒๙ (แยกคุ้งตะเภา) ปริมาณงาน ๒ แห่ง w06.icon new  ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560

     
 ปีงบประมาณ 2561  click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๒ / ๒๕๖๑

กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุนการบํารุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจําปี ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการระดับปฏิบัติการและชํานาญการ  ๒ ชั้น ๖ ครอบครัว ปริมาณงาน ๑ หลัง
w06.icon new  ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560

     
ปีงบประมาณ 2561  click ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๑ / ๒๕๖๑
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน  ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน น้ําอ่าง – น้ําพี้ ระหว่าง กม.๒+๑๒๕ – กม.๔+๒๗๕ และ ระหว่าง กม.๘+๓๗๐ – กม.๙+๑๖๘ ปริมาณ
งาน ๒๕,๔๙๔.๐๐ ตร.ม. w06.icon new  ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560
     
ปีงบประมาณ 2560  click

ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๒๐ / ๒๕๖๐

กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ประจําปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑  ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ระหว่าง กม.๓๔๙+๑๙๙ – กม.๓๕๑+๐๐๒  (RT. เป็นช่วง ๆ)   ปริมาณงาน ๑ แห่ง 

w06.icon new  ระหว่างวันที่  8 - 15 มีนาคม 2560

     
ปีงบประมาณ 2560  click

ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๑๙ /๒๕๖๐

จ้างกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิ วแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าทอง – หาดกรวด ระหว่าง กม.๐+๑๖๕ – กม.๐+๒๔๓ , กม.๐+๕๑๒ – กม.๑+๐๓๑ และ กม.๑+๒๗๓ – กม.๑+๘๖๒  w06.icon new  ระหว่างวันที่ 21 พ.ย.  - 28 พ.ย. 2559

     
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๑๘ /๒๕๖๐

จ้างกิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๙+๑๒๔ - กม.๓๗+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน ๗๑,๖๔๙.๐๐ ตร.ม.

w06.icon newระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม  - 5 กันยายน  2559

     
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/๑๗/๒๕๖๐

จ้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๓๘+๕๘๓ – กม.๓๔๔+๓๓๘(LT., RT.เป็นตอน ๆ)ปริมาณงาน ๗๗,๔๙๕.๐๐ ตร.ม.

w06.icon newระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม  - 5 กันยายน  2559

     
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/๑๖/๒๕๖๐

จ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน ป่าขนุน – วังผาชัน ระหว่าง กม.๒๕๐+๑๙๕ – กม.๒๗๓+๔๗๓ (เป็นช่วงๆ )ปริมาณงาน ๙๓,๒๖๕.๐๐ ตร.ม.

w06.icon newระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม  - 5 กันยายน  2559

   
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑ /๑๕/๒๕๖๐

งานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน กม.๓+๐๗๖(ทางแยกบ้านหาดกรวด) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

w06.icon newระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม  - 5 กันยายน  2559

   
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/๑๔/๒๕๖๐

จ้างงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๐ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.๓๔๑+๕๑๐ – กม.๓๔๒+๘๘๑ (LT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง w06.icon newระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม  - 5 กันยายน  2559

     
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) เลขที่ E อต.๑/๑๓/๒๕๖๐

จ้างกิจกรรมอานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้าอ่าง - วังผาชัน ระหว่าง กม.๔๗+๐๙๘ – กม.๔๘+๙๖๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

 w06.icon newระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม  - 2 กันยายน  2559

 
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/๑๒/๒๕๖๐

กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน น้าอ่าง – น้าพี้ ระหว่าง กม.๙+๑๖๘ -กม.๑๐+๘๓๘ ปริมาณงาน ๑๖,๙๘๐.๐๐ ตร.ม.  w06.icon newระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม  - 2 กันยายน  2559

 
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/๑๑/๒๕๖๐ 

กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๔๐๐ งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑, ๐๔๐๒ ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๒๐๘+๐๐๐ – กม.๒๐๘+๖๑๔.๕๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

w06.icon newระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม  - 2 กันยายน  2559

 
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๐ เลขที่ E อต.๑/๑๐/๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้าอ่าง – วังผาชัน ระหว่าง กม.๑๔+๗๐๐ - กม.๑๕+๙๓๖ ปริมาณงาน ๑๔,๙๕๙.๐๐ ตร.ม. w06.icon newระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม  - 2 กันยายน  2559

     
ปีงบประมาณ 2560   click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ E อต.๑/๙/๒๕๖๐

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองกวาง – แสนขัน ระหว่าง กม.๑๒+๐๖๕ – กม.๑๓+๒๗๕ ปริมาณงาน ๑๔,๕๒๐ ตร.ม.

w06.icon new ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม  - 2 กันยายน 2559

   
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/๘/๒๕๖๐

จ้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอน ควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๗+๕๐๐ – กม.๓๙+๒๒๕ ปริมาณงาน ๒๐,๑๐๐.๐๐ ตร.ม.

w06.icon new ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม  - 2 กันยายน 2559

 
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/๗/๒๕๖๐

จ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๓๖+๑๒๖ - กม.๓๓๗+๕๒๐ (LT.) ปริมาณงาน ๑๖,๗๒๔.๐๐ ตร.ม.

w06.icon new ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม  - 1 กันยายน 2559

 
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/๖/๒๕๖๐

จ้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ฟ้าเรือง – คลองกล้วย ระหว่าง กม.๔+๐๘๒ - กม.๖+๓๕๐ ปริมาณงาน ๒๐,๔๑๒.๐๐ ตร.ม. w06.icon new ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม  - 1 กันยายน 2559

   
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/๕/๒๕๖๐

กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ประจาปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑, ๐๑๐๒ ตอน บึงหลัก - ฟากคลองตรอน - พิชัย ระหว่าง กม.๒๑+๓๑๗ - กม.๒๔+๒๔๖ ปริมาณงาน ๒๖,๘๔๙.๐๐ ตร.ม.

w06.icon new ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม  - 1 กันยายน 2559

 
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/๔/๒๕๖๐

จ้างเหมาแผนรายประมาณการ ประจาปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย ระหว่าง กม.๑๘๕+๒๓๒ - กม.๑๘๖+๔๓๘ ปริมาณงาน ๑.๒๐๖กม.

w06.icon new ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม  - 1 กันยายน 2559

   
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/๓/๒๕๖๐

จ้างกิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ระหว่าง กม.๑๘๖+๔๓๘ – กม.๑๘๗+๕๒๘ ปริมาณงาน ๑๒,๐๒๐.๐๐ ตร.ม. w06.icon new ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม  - 1 กันยายน 2559

 
ปีงบประมาณ 2560 click 

ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๒ /๒๕๖๐

จ้างกิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๗๖+๕๐๗ - กม.๒๗๙+๒๓๐ (RT.)

ปริมาณงาน ๒๙,๙๕๓.๐๐ ตร.ม. w06.icon new ระหว่างวันที่ 24  - 31 สิงหาคม 2559

 
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑ / ๑ /๒๕๖๐

งานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๒๐๐งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอน ควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.๑๑+๒๐๐ – กม.๑๒+๖๓๕

ปริมาณงาน ๑๗,๒๒๐ ตร.ม. w06.icon new ระหว่างวันที่ 24  - 31 สิงหาคม 2559

            
                    click

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอน ควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๗+๕๐๐ – กม.๓๙+๒๒๕ ปริมาณงาน ๒๐,๑๐๐.๐๐ ตร.ม.  ระหว่างวันที่ 18  - 23 สิงหาคม 2559

            
                    click

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๓๖+๑๒๖ - กม.๓๓๗+๕๒๐ (LT.) ปริมาณงาน ๑๖,๗๒๔.๐๐ ตร.ม.   ระหว่างวันที่ 18  - 23 สิงหาคม 2559

            
                     click งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ฟ้าเรือง – คลองกล้วย ระหว่าง กม.๔+๐๘๒ - กม.๖+๓๕๐ ปริมาณงาน ๒๐,๔๑๒.๐๐ ตร.ม.  ระหว่างวันที่ 18  - 23 สิงหาคม 2559
            
                     click

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๐ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.๓๔๑+๕๑๐ – กม.๓๔๒+๘๘๑ (LT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

 ระหว่างวันที่ 18  - 23 สิงหาคม 2559

            
                    click

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอน ควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.๑๑+๒๐๐ – กม.๑๒+๖๓๕ ปริมาณงาน ๑๗,๒๒๐.๐๐ ตร.ม.  ระหว่างวันที่ 18  - 23 สิงหาคม 2559

            
                    click

ประกวดราคาเลขที่ E อต.1/24/59 จ้างงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป งานบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๒๑๗+๙๒๐ – กม.๒๑๙+๓๒๙ ปริมาณงาน ๑๒,๙๖๖.๐๐ ตร.ม.

 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม  2559

            
                     click

ประกาศประกวดราคา เลขที่ E อต.1/23/59  จ้างเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูปงานบำรุงรักษาทางหลวงปี 2559 รหัสงาน24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding)ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0101 ตอน บึงหลัก-ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.5+059 - กม.7+550 ปริมาณงาน 20,984.00  ตร.ม.  ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม  2559

 
                    click

ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ /๙๓ /๒๕๕๙ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมไปยังจุดผ่านแดนภูดู่ บริเวณทางแยกวังผาชัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระหว่างวันที่ 3 - 10 มีนาคม 2559

                       
                    click ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ /๒๒ /๒๕๕๙ ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมลาดยางทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมลาดยางทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน 11300 ทางหลวงหมายเลข 1246 ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองกวาง – แสนขัน ระหว่าง กม.0+063 – กม.6+350 และ กม.9+637 – กม.9+826 ปริมาณงาน 6.476 กม.ระหว่างวันที่ 18 - 25 พ.ย.58
                       
                    click ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ /๒๑ /๒๕๕๙ ประกวดราคาจ้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างกิจกรรมฟื้นฟูทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.๓๔๗+๒๒๕ – กม.๓๔๗+๔๗๕ (RT.) และ ระหว่าง กม.๓๕๐+๘๓๐ – กม.๓๕๑+๐๑๐(LT.)    ระหว่างวันที่ 18 - 25 พ.ย.58

                       
                    click ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ /๒๐ /๒๕๕๙  ประกวดราคาจ้างงานขยายทางจราจรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๕๒๐๐งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอน ควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำอ่าง – วังผาชัน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒+๖๘๒ – กม.๑๔+๗๐๐  ระหว่างวันที่ 18 - 25 พ.ย.58
                       
                    click ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ /๑๙ /๒๕๕๙ ประกวดราคาจ้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๒๑๙+๓๓๔ - กม.๒๒๐+๒๑๐ , ทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง – ดารา ระหว่าง กม.๑๑+๔๒๔ – กม.๑๒+๕๙๓  ระหว่างวันที่ 17 - 24 พ.ย.58
                       
                    click ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ /๑๘ /๒๕๕๙ ประกวดราคาจ้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๓๓+๔๘๖ - กม.๓๓๔+๙๘๗ (LT.)   ระหว่างวันที่ 17 - 24 พ.ย.58
                       
                    click ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ /๑๗ /๒๕๕๙ ประกวดราคาจ้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒๐+๗๑๓ - กม.๓๒๔+๑๖๐ (LT. , RT. เป็นตอน ๆ)     ระหว่างวันที่ 17 - 24 พ.ย.58
                       
                    click ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ /๑๖ /๒๕๕๙ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานจ้างเหมาทาการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทาการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คามัน ระหว่าง กม.๑๙+๓๐๖ – กม.๒๐+๙๖๐   ระหว่างวันที่ 16 - 23 พ.ย.58
                       
                    click ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ /๑๕ /๒๕๕๙ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบารุงรักษาทางหลวงปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๒๑๐๐  งานจ้างเหมาทาการฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทาการฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๘๕+๒๓๕ - กม.๒๙๔+๕๐๕ (LT., RT. เป็นตอนๆ)      ระหว่างวันที่ 16 - 23 พ.ย.58
                       
                    click ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ /๑๔ /๒๕๕๙  ประกวดราคาจ้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร(งานซ่อมไฟฟ้าแสง สว่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทาง ถนนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียวระหว่าง กม.๓๑๗+๐๐๘ – กม.๓๒๖+๘๑๐ (เป็นช่วง ๆ)  ระหว่างวันที่ 16 - 23 พ.ย.58
                       
                     click ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ /๑๓ /๒๕๕๙ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๑๒๑๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๒๓๒+๙๒๕ – กม.๒๓๔+๑๕๑  ระหว่างวันที่ 16 - 23 พ.ย.58
                       
                    click ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ /๑๒ /๒๕๕๙ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๘๐0 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐1 ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.285+600 – กม.286+๔41 (RT.)   ระหว่างวันที่ 16 - 23 พ.ย.58
                       
                    click ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ /๑๑ /๒๕๕๙ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน นาอ่าง - วังผาชัน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๑+๑๓๐ – กม.๓๓+๒๗๕   ระหว่างวันที่ 16 - 23 พ.ย.58
                       
                     click ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ /๑๐ /๒๕๕๙ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมฟื้นฟูทางหลวง ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมฟื้นฟูทางหลวง ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พระแท่น – อุตรดิตถ์ ระหว่างกม.๖+๗๔๒ - กม.๑๐+๖๐๐ (LT. , RT. เป็นช่วงๆ)     ระหว่างวันที่ 13 - 20 พ.ย.58
                       
                     click ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ / ๙ /๒๕๕๙ ประกวดราคาจ้าง งานไฟฟ้าแสงสว่างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกวดราคาจ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๘๘+๖๐๐ – กม.๒๘๙+๙๖๐ และ ระหว่าง กม.๒๙๑+๔๒๘ – กม.๒๙๑+๙๔๘ (LT., RT.)     ระหว่างวันที่ 13 - 20 พ.ย.58
                       
                     click ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ / ๘ /๒๕๕๙  ประกวดราคาจ้างงานบูรณะทางหลวงสายหลักด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๘๐๐๒ งานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย ระหว่าง กม.๑๘๗+๓๙๘ – กม.๑๙๐+๗๕๗ ปริมาณงาน ๓.๓๕๙ กม.    ระหว่างวันที่ 13 - 20 พ.ย.58
                       
                     click ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ / ๗ /๒๕๕๙  ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมากิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.๙+๕๒๐ – กม.๑๑+๒๐๐    ระหว่างวันที่ 11 - 18 พ.ย.58
                       
                     click

ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ / ๖ /๒๕๕๙  งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมากิจกรรมบารุงรักษาทางหลวงปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้าอ่าง – วังผาชัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๘+๑๔๗ - กม.๓๑+๑๓๐  ระหว่างวันที่ 11 - 18 พ.ย.58

                       
                     click

ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ / ๕ /๒๕๕๙ ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว บริเวณ กม.๓๒๐+๕๐๒ (ทางแยกอุตรดิตถ์) , บริเวณ กม.๓๒๔+๗๓๓ (ทางแยกป่าขนุน) , บริเวณ กม.๓๒๕+๙๑๒ (ทางแยกคุ้งตะเภา)   ระหว่างวันที่ 11 - 18 พ.ย.58

                       
                    click

ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ / ๔ /๒๕๕๙  ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.๓๓๖+๙๑๐ – กม.๓๓๗+๔๔๒ (RT.) 

  ระหว่างวันที่ 11 - 18 พ.ย.58 

                       
                    click ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ / ๓ /๒๕๕๙ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมอานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมากิจกรรมอานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน นาอ่าง – วังผาชัน ระหว่าง กม.๔๘+๙๖๘ - กม.๕๐+๓๐๐    ระหว่างวันที่ 11 - 18 พ.ย.58
                       
                     click ประกวดราคา เลขที่ E อต.๑ / ๒ /๒๕๕๙ ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน  บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.๓๔๔+๓๕๐ – กม.๓๕๑+๗๔๐ (LT.,RT. เป็นตอน ๆ)  30 ต.ค.58
                           
                     click  ประกวด ราคา เลขที่ E อต.๑ / ๑ /๒๕๕๙ จ้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๑  ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก ระหว่าง กม.๓๐๓ + ๒๕๕ – กม.๓๑๒ + ๗๐๐ (LT. , RT. เป็นตอน ๆ )  30 ต.ค.58