ปี2561
click ผลการสอบราคางานซื้อวัสดุ  ตามประกาศสอบราคาซื้อเลขที่  อต.๑ / ๑๑ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานปรับปรุงซ้อมแซมอาคารที่ทําการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานที่ดําเนินการ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑  เลขที่ ๑๕  ถนน ประชานิมิตร  ตําบลท่าอิฐ  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน ๓๙ รายการ      w06.icon new ระหว่างวันที่ 6 - 8  กันยายน  2560  
       
ปี2561 click ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑๐ /๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐ งานกิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อุตรดิตถ์ – วังสีสูบ ระหว่าง กม.๔+๓๑๐ – กม.๔+๖๑๐ (LT.) และ ระหว่าง กม.๔+๔๒๕ – กม.๔+๖๗๕ (RT.)  ปริมาณงาน ๑ แห่ง w06.icon new ระหว่างวันที่ 6 - 8  กันยายน  2560  
       
ปี2561  click

 ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๙ /๒๕๖๑   ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  งานกิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  งานอํานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางถนน  รหัสงาน  ๓๑๔๒๐  งานไฟสัญญาณจราจร (งาน TRAFFIC SIGNALS AT STA ๓+๐๗๖ ( ๔ PHASE , FIX TIME SIGNALS)) ทางหลวงหมายเลข  ๑๒๐๔  ตอนควบคุม  ๐๑๐๑  ตอน  บึงหลัก –  ฟากคลองตรอน  บริเวณ  กม.๓+๐๗๖ (แยกหาดกรวด)  ปริมาณงาน  ๑  แห่ง

w06.icon new ระหว่างวันที่ 6 - 8  กันยายน  2560

 
       
ปี 2561  click

ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๘ /๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๓๓๒๐๐ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ที่ กม.๒๘๗+๓๕๐ (LT.) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ที่ กม.๓๒๐+๘๖๕ (RT.) , ที่  กม.๓๒๔+๒๖๓  (LT.)  และ  ที่  กม.๓๒๕+๑๘๓  (RT.)  ปริมาณงาน ๔ แห่ง  w06.icon new ระหว่างวันที่ 6 - 8  กันยายน  2560

 
       
ปี 2561 click ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๗ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ งานกิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานอํานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว บริเวณ กม.๓๑๗+๖๓๘ (แยกบึงหลัก) ปริมาณงาน ๑ แห่ง w06.icon new ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4  กันยายน  2560  
       
ปี 2561  click  ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๖ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ งานกิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานอํานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัยระหว่าง กม.๓๕+๗๗๙ – กม.๓๘+๔๗๐ (RT. เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองกวาง – แสนขัน ระหว่าง กม.๐+๐๕๕ – กม.๑๒+๒๔๘ (LT. , RT. เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๔ แห่ง w06.icon new ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4  กันยายน  2560  
       
ปี 2561 click ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๕  /๒๕๖๑   ลงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานอํานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐  งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๗๑+๓๕๒ – กม.๓๐๐+๐๐๐ (LT. , RT.เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ระหว่าง กม.๓๑๗+๐๐๐- กม.๓๕๑+๗๔๐ (LT. , RT.เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑,๐๕๒.๐๐ ม. w06.icon new ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2560  
       
ปี 2561 click ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๔ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ งานกิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานอํานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร  สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ ปริมาณงาน ๑๔ แห่ง  w06.icon new ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2560  
       
ปี 2561 click ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ งานกิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานอํานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง – ดารา ระหว่าง กม.๐+๖๐๑ – กม.๔+๖๔๓(LT. , RT. เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเขาดารา ระหว่าง กม.๐+๐๐๒ – กม.๒+๓๒๕ (LT. , RT. เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๖ แห่ง w06.icon new ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4  กันยายน  2560
 
       
ปี 2561   click ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒ /๒๕๖๑   ลงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ งานกิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานอํานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๒๓๔+๑๙๖ – กม.๒๓๕+๑๖๘ (RT.) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คํามัน ระหว่าง กม.๘+๘๕๔ – กม.๒๔+๕๔๙  (LT. เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน  ๔  แห่ง w06.icon new ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4  กันยายน  2560  
       
 ปี 2561  click ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑ /๒๕๖๑   ลงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  งานกิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานอํานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ําอ่าง – วังผาชัน ระหว่าง กม.๔๗+๗๙๐ – กม.๔๘+๙๓๐ (RT.) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน น้ําอ่าง – น้ําพี้ ระหว่าง กม.๐+๐๒๕ – กม.๑๐+๘๓๖ (LT. , RT. เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๓ แห่ง   w06.icon new ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4  กันยายน  2560
 
       
  click ผลการสอบราคาจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/  ๒๕  /๒๕๖๐  ลงวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๐
งานกิจกรรมอํานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน  ปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ที่ กม.๓๔๙+๗๕๐ (RT.) และ ที่ กม.๓๕๐+๙๒๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒ แห่ง w06.icon new ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2560
 
       
  click

ผลการสอบราคาจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๔ /๒๕๖๐  ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  รหัสงาน  ๓๒๐๐๐  งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย บนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน –

ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๘๘+๘๕๐ – กม.๒๙๑+๑๑๕ (LT. , RT. เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

w06.icon new ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560

 
       
  click

ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑ / ๒๓ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ งานงบบํารุงปกติ รหัสงาน ๒๑๑๑๓ งานปรับระดับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้า ดารา ระหว่าง กม.๑+๐๘๒ – กม.๑+๕๘๘ ปริมาณงาน ๔,๕๕๔.๐๐ ตร.ม.

 w06.icon new ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2559

 
       
  click ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๙ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ งานอำนวยความ ปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง – ดารา ระหว่าง กม.๐+๓๙๘ – กม.๑๒+๒๔๐ (LT., RT. เป็นช่วง ๆ ) , ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.๙+๘๙๘ – กม.๒๑+๗๓๑ (RT. เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๕๐ ต้น w06.icon new ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559  
       
  click ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๘ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทุ่งยั้ง – ดงสระแก้ว ระหว่าง กม.๑+๒๐๐ – กม.๑๑+๓๕๙ (LT., RT. เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๖๖ ต้น w06.icon new ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559  
       
  click ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑ / ๒๗ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ งานอำนวยความ
ปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำอ่าง – วังผาชัน ระหว่าง กม.๓๕+๓๖๔ – กม.๓๗+๑๒๔ (RT.) , ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน น้ำอ่าง – น้ำพี้ ระหว่าง กม.๓+๙๕๕ – กม.๔+๐๓๕ (LT.) ปริมาณงาน ๔๘ ต้น  w06.icon new ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559
 
       
  click ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑ / ๒๖ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ งานอำนวยความ ปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง – ดารา ระหว่าง กม.๑๒+๖๐๐ – กม.๑๘+๔๕๘ , ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คำมัน ระหว่าง กม.๑๘+๐๐๐ – กม.๒๕+๘๒๐ (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าดารา ระหว่าง กม.๐+๐๑๐ – กม.๒+๓๙๓ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๕,๐๑๓.๐๐ ตร.ม. w06.icon new ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559  
       
  click ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑ / ๒๕ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอนนาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๘๒+๒๖๕ – กม.๒๘๘+๘๔๘ (LT.,RT. เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑,๒๘๘.๐๐ ม.  w06.icon new ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559  
       
  click ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๔ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ งานอำนวยความ ปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๒๑๒+๒๙๗- กม.๒๒๓+๗๔๒ (LT.,RT. เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บ้านแก่ง – น้ำอ่าง ระหว่าง กม.๙+๒๔๒ – กม.๑๒+๓๗๗ (RT. เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๔๗ ต้น  w06.icon new ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559  
       
  click ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑ / ๒๓ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2559 รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยไผ่ –ห้วยช้าง บริเวณ กม.๔+๕๑๖(แยกห้วยไผ่) ปริมาณงาน ๑ แห่ง w06.icon new ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559  
       
  click ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๒ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ งานอานวย ความปลอดภัย ประจาปี ๒๕59 รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอนควบคุม ๐100 ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คามัน ระหว่าง กม.4+415 – กม.22+471 (LT. เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 48 ต้น w06.icon new ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559  
       
  click ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ จ้างเหมา งานอานวยความปลอดภัยทางถนน ประจาปี 2559 รหัสงาน ๓๑430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณ จราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข ๑1 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้าเขียว บริเวณ กม.321+746 (แยกบุ่งวังงิ้ว) ปริมาณงาน 1 แห่ง w06.icon new ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559  
       
  click ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๐ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ งานอานวย ความปลอดภัย ประจาปี ๒๕59 รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม ๐401 ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย ระหว่าง กม.195+074 – กม.202+268 (LT.,RT. เป็นช่วงๆ) ทางหลวง หมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0102 ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ระหว่าง กม.21+767 – กม.34+848
(LT.,RT. เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 43 ต้น w06.icon new ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559
 
       
  click ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑๙ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ งานอานวยความปลอดภัย ประจาปี ๒๕59 รหัสงาน ๓๑800 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1166 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง – ดารา บริเวณ กม.2+295, กม.3+707, กม.9+785 ทางหลวงหมายเลข 1196
ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คามัน บริเวณ กม.11+437, กม.16+656, กม.20+174,
กม.24+583 ปริมาณงาน 7 แห่ง w06.icon new ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559
 
       
  click ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑๘ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ งานอานวยความปลอดภัย ประจาปี ๒๕59 รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1041 ตอนควบคุม ๐100 ตอน พระแท่น - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.3+549 – กม.8+583 (LT.,RT เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 47 ต้น w06.icon new ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559  
       
ปีงบประมาณ 2560 click ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  งานจ้างเหมากิจกรรม อานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑, ๐๔๐๒ ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๑๘๗+๙๑๒ – กม.๒๒๕+๘๕๐ (LT.,RT.เป็นช่วงๆ)w06.icon new  ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ย.59  
 
ปีงบประมาณ 2560   click

ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๑ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน ป่าขนุน – วังผาชัน ระหว่าง กม.๒๖๓+๓๔๓ – กม.๒๘๑+๒๓๗ (LT.,RT. เป็นช่วง ๆ)

ปริมาณงาน ๔๐ ต้น w06.icon new  ระหว่างวันที่ 9 - 13 ก.ย.59

 
    
ปีงบประมาณ 2560 click

ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๐ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘๗+๖๙๖ – กม.๑๙๐+๕๖๐ (LT., RT. เป็นช่วง ๆ)

ปริมาณงาน ๔๔ ต้น  w06.icon new  ระหว่างวันที่ 9 - 13 ก.ย.59

 
ปีงบประมาณ 2560   ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ งานกิจกรรมเพิ่ม ประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๓๓๒๐๐ กิจกรรมเพิ่ม ประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑, ๐๕๐๒, ๐๕๐๓ ตอน นาอิน – ชัยมงคล – บึงหลัก – หนองน้าเขียว ระหว่าง กม.๒๗๑+๓๕๒ – กม.๓๕๑+๗๔๐ (เป็นแห่งๆ)w06.icon new  ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ย.59  
       
ปีงบประมาณ 2560  

ผล การสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑๘ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ งานกิจกรรมอานวยความ ปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒, ๐๕๐๓ ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก – หนองน้าเขียว ระหว่าง กม.๓๐๖+๓๒๖ – กม.๓๑๗+๙๗๕ (LT.,RT.เป็นช่วงๆ)

w06.icon new  ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ย.59

 
       
ปีงบประมาณ 2560 click

ผล การสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑๗ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ งานกิจกรรมอานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน

น้าอ่าง – วังผาชัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๓+๙๙๕ – กม.๓๗+๒๘๔ (LT.,RT.เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๔๐ ต้น

w06.icon new  ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ย.59 

 
       
ปีงบประมาณ 2560 click

ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑๖ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมอานวยความ ปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้าอ่าง – วังผาชัน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๗+๐๐๐ – กม.๔๔+๔๕๐ (เป็นช่วง ๆ)

w06.icon new  ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ย.59

 
 
ปีงบประมาณ 2560 click

ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑ / ๑๕ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมอำนวยการ และสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ปี ๒๕๖๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ ที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงตรอน แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนวังโป่ง - ดารา บริเวณ กม.๐+๔๗๐ (RT.) (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง)

 w06.icon new  ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ย.59

 
 
ปีงบประมาณ 2560 click

ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑ / ๑๔ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ งานกิจกรรม อำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๓๑๔๒๐ งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองกวาง – แสนขัน บริเวณ กม.๑๑+๘๘๑

(ทางแยกบ้านแพะ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง w06.icon new  ระหว่างวันที่ 9 - 13 ก.ย.59

 
ปีงบประมาณ 2560 click

ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑ /๑๑/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ งานจ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยไผ่ – ห้วยช้างตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๓๑๒ – กม.๒๑+๕๒๐ (LT.,RT. เป็นช่วง ๆ)

ปริมาณงาน ๔๘ ต้น  w06.icon new  ระหว่างวันที่ 9 - 13 ก.ย.59

 
 
ปีงบประมาณ 2560 click

ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑๐ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมอานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐
ตอน พระแท่น – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๘+๖๒๗ – กม.๙+๔๖๗ (LT.,RT.) ปริมาณงาน ๔๔ ต้น

 w06.icon new  ระหว่างวันที่ 9 - 13 ก.ย.59 

 
ปีงบประมาณ 2560 click

ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมอานวยความ ปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน อุตรดิตถ์-ห้วยไผ่ กม.๐+๗๓๗.๕๐

(ทางแยกเกาะไทย) ปริมาณงาน ๑ แห่ง w06.icon new   ระหว่างวันที่ 9 - 13 ก.ย.59

 
ปีงบประมาณ 2560 click

ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๗ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมอานวยความ ปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๒๑๕+๐๒๕ – กม.๒๓๘+๖๑๘ (เป็นช่วง ๆ)

ปริมาณงาน ๒,๖๔๘.๐๐ ตร.ม. w06.icon new  ระหว่างวันที่ 9 - 13 ก.ย.59

 
       
ปีงบประมาณ 2560 click

ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๖ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมอานวยความ ปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยไผ่ – ห้วยช้าง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔+๗4๕ - กม.๙+๓๔๕ (LT.,RT.เป็นช่วงๆ)

ปริมาณงาน ๒,๙๓๐.๐๐ ตร.ม.  w06.icon new  ระหว่างวันที่ 9 - 13 ก.ย.59

 
       
ปีงบประมาณ 2560 click

ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑ / ๕ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางถนน รหัสงาน๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ ปริมาณงาน ๔๐๖ ตร.ม. w06.icon new  ระหว่างวันที่ 8 - 12 ก.ย.59

 
        
ปีงบประมาณ 2560 click ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑ / ๔ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยไผ่ – ห้วยช้าง บริเวณ กม.๖+๖๘๗,กม.๘+๘๔๕, กม.๑๘+๗๑๙ , ทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง – ดารา บริเวณ กม.๑๗+๖๕๐,ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คำมัน บริเวณ กม.๘+๙๓๘, กม.๑๒+๔๘๑ , ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑, ๐๑๐๒ ตอน บ้านแก่ง – น้ำอ่าง – วังผาชัน บริเวณ กม.๑+๑๕๓, กม.๑๔+๑๑๐,กม.๒๔+๓๘๕, กม.๒๖+๒๒๓,กม.๕๐+๖๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองกวาง – แสนขัน บริเวณ กม.๑๑+๘๘๑ ปริมาณงาน ๓๙๔.๓๗ ตร.ม. w06.icon new  ระหว่างวันที่ 8 - 12 ก.ย.59
        
ปีงบประมาณ 2560 click

ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑ / ๓ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ งานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.๓๒๔+๑๖๒ – กม.๓๒๖+๑๒๓ (LT.,RT. เป็นตอน ๆ) , ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทุ่งยั้ง – ดงสระแก้ว ระหว่าง กม.๗+๐๐๐ – กม.๑๔+๕๗๒

(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๓,๗๖๐.๐๐ ตร.ม.w06.icon new   ระหว่างวันที่ 8 - 12 ก.ย.59

        
ปีงบประมาณ 2560 click

ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑ / ๒ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ แผนงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำอ่าง – วังผาชัน ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๓+๑๒๑ – กม.๓๗+๑๑๓ (LT.,RT. เป็นช่วง ๆ)

ปริมาณงาน ๖๔๐.๐๐ ม. w06.icon new  ระหว่างวันที่ 8 - 12 ก.ย.59

        
ปีงบประมาณ 2560 click ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมอำนวย ความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๙๗+๔๘๖ – กม.๒๐๕+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓,๐๓๓.๐๐ ตร.ม.w06.icon new ระหว่างวันที่ 8 - 12 ก.ย.59
        
        click 

ประกาศผลการสอบราคาจ้าง งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูปงานบำรุงรักษาทางหลวงปี ๒๕๕๙ w06.icon new ระหว่างวันที่ 5 - 8 ส.ค 59

งานเสริมผิวแอสฟัลต์ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑๗ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป งานบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำอ่าง – วังผาชัน ระหว่าง กม.๓๙+๗๖๕ – กม.๔๐+๓๔๙

   
               
        click

ยกเลิกประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑๗ /๒๕๕๙

ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ w06.icon new ระหว่างวันที่ 5 - 8 ส.ค 59

งานบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ตอน น้ำอ่าง – วังผาชัน ระหว่าง กม.๓๙+๗๖๕ – กม.๔๐+๓๔๙ ปริมาณงาน ๕,๒๙๐.๐๐ ตรม.

   
               
        click ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑๗ /๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙   งบกลางรายการ ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป งานบํารุงรักษาทางหลวงปี ๒๕๕๙ รหัสงาน  ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข  ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ําอ่าง – วังผาชัน  ระหว่าง กม.๓๙+๗๖๕ – กม.๔๐+๓๔๙ ปริมาณงาน  ๕,๒๙๐.๐๐ ตรม. w06.icon new ระหว่างวันที่  29 กค.  - 1 ส.ค 59    
               
click

ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี งบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑,๐๕๐๒,๐๕๐๓ ตอน นาอิน - ชัยมงคล - บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.๒๗๑+๓๕๒ - กม.๓๕๑+๗๔๐(เป็นแห่งๆ)

w06.icon new  ระหว่างวันที่  23  - 25  มี.ค  59

click  ผลสอบ ราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี งบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๕  ตอนควบคุม ๐๑๐๐  ตอน อุตรดิตถ์ - วังสีสูบ ระหว่าง กม.๐+๐๑๓ - กม.๘+๘๗๓  (LT.,RT.เป็นตอนๆ),  ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๖  ตอนควบคุม ๐๑๐๐  ตอน ทุ่งยั้ง – ดงสระแก้ว ระหว่าง กม.๑+๑๖๕ – กม.๑๑+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) w06.icon new  ระหว่างวันที่  13  - 15  ม.ค  59
 click ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑๓ /๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมอํานวยความ ปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน  ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางทางหลวงหมายเลข  ๑๒๑๔  ตอนควบคุม  ๐๑๐๑ , ๐๑๐๒  ตอน บ้านแก่ง – น้ําอ่าง – วังผาชัน ระหว่าง กม.๐+๐๐๗ – กม.๒๔+๖๘๑ (เป็นช่วงๆ)  ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน น้ําอ่าง – น้ําพี้ ระหว่าง กม.๔+๑๐๐ – กม.๗+๗๐๐  ปริมาณงาน  ๔,๙๒๙.๐๐  ตร.ม.  w06.icon new  ระหว่างวันที่  13  - 15  ม.ค  59
click ประกาศผลสอบราคา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑๒ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมอานวยการและสนับสนุนการบารุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ปี ๒๕๕๙ งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชานาญการ (ระดับ ๕-๖) งานจ้างเหมา กิจกรรมอานวยการและสนับสนุนการบารุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ปี ๒๕๕๙ งานก่อสร้างอาคารที่ทาการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชานาญการ (ระดับ ๕-๖)หมวดทางหลวงลับแล ตาบลทุ่งยั้ง อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๑ ตอนควบคุม๐๑๐๐ ตอน พระแท่น – อุตรดิตถ์ (กม.๑+๓๑๗ RT.)  w06.icon new
click

ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ งานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๘๒+๗๓๕ – กม.๓๐๐+๐๐๐(LT., RT. เป็นตอน ๆ) 

w06.icon new  ระหว่างวันที่  3  - 8  ธ.ค 58

click ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑๐ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ งานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.๓๒๗+๒๔๐ – กม.๓๔๕+๗๕๒ (LT.,RT. เป็นแห่งๆ)   w06.icon new  ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค 58
click ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๙ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ งานกิจกรรมอำนวยการ และสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ปี ๒๕๕๙ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑  ปริมาณงาน ๔ แห่ง   w06.icon new  ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค 58
click ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๘ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ งานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑,๐๕๐๒,๐๕๐๓ ตอน นาอิน – ชัยมงคล - บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.๒๗๑+๓๕๒ – กม.๓๔๕+๓๔๐ (เป็นแห่งๆ), ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑,๐๔๐๒,๐๔๐๓ ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย –อุตรดิตถ์ , ป่าขนุน – วังผาชัน ระหว่าง กม. ๑๘๕+๒๓๒ – กม.๒๓๙+๙๒๖, กม.๒๔๘+๗๐๐ – กม.๒๙๔+๗๐๐ (เป็นแห่งๆ) w06.icon new  ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค 58
click ผลการสอบราคางานจ้างเหมาตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๖ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ งานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๙๒+๐๔๗ – กม.๒๙๙+๘๖๙ (LT.,RT. เป็นแห่งๆ)    ระหว่างวันที่ 20 - 24 พ.ย. 58
click ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๕ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ งานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๗๓+๐๓๐ – กม.๒๙๙+๙๘๙ (เป็นช่วงๆ)      ระหว่างวันที่ 18 - 20 พ.ย. 58
click ผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๔ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ งานกิจกรรมอำนวย ความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง หมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.๓๔๑+๕๗๓ – กม.๓๔๕+๖๙๕ (เป็นช่วง ๆ)    ระหว่างวันที่ 18 - 20 พ.ย. 58
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๘ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ตามประกาศผลสอบราคาจ้าง ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๘ รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พระแท่น – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๙+๕๑๐ – กม.๑๐+๕๑๐ (LT.,RT.)  ลงวันที่ 18 พ.ย. 58
click ประกาศผลการสอบราคาจ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๘ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ตามประกาศผลสอบราคาจ้าง ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ งานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๘ รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน   พระแท่น – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๖+๗๔๒ – กม.๘+๐๖๓ (LT., RT.)    ลงวันที่ 18 พ.ย. 58
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๓ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
งานจ้างเหมากิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๓๖๐๐ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง(งานทาสีราวสะพานและคอนกรีตบาริเออร์) ทางหลวงในความควบคุมแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑       ๑๖ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๖๐ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการ กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมปรับปรุงอาคารที่ทาการและอาคารที่พักอาศัย งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทาการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ภายในแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ (ส่วนที่ ๒) ปริมาณงาน ๑ แห่ง   ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๕๙ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมปรับปรุงอาคารที่ทาการและอาคารที่พักอาศัย งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทาการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ภายในแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ (ส่วนที่ ๑) ปริมาณงาน ๑ แห่ง   ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๕๘ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

 มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อุตรดิตถ์ – วังสีสูบ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๘+๘๗๓ (เป็นช่วงๆ) 

๑๓ ต.ค.๕๘

click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๕๗ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑, ๐๕๐๒ ตอน นาอิน – ชัยมงคล – บึงหลัก ระหว่างกม.๒๗๑+๓๕๒– กม. ๓๑๗+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ) , ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน อุตรดิตถ์ – ห้วยไผ่ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๔+๔๑๔ (เป็นแห่งๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อุตรดิตถ์ – วังสีสูบ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๘+๘๗๓ (เป็นแห่งๆ)   ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๕๖ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๐๑+๗๐๐ – กม.๓๑๔+๕๐๐ (LT.,RT. เป็นช่วงๆ)   ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๕๕ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

มาตรการกระตุ้น การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมาย จราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๘๕+๓๒๗ – กม.๒๙๖+๖๐๐ (LT.,RT. เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.๗+๕๕๐ – กม.๙+๕๐๐   ๑๓ ต.ค.๕๘

click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๕๔ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอานวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑,๐๕๐๒,๐๕๐๓ ตอน นาอิน – ชัยมงคล – บึงหลัก – หนองนาเขียว ระหว่าง กม.๒๙๙+๙๐๐ - กม.๓๒๔+๘๐๐ (เป็นแห่งๆ)    ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๕๓ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอานวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนาทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองนาเขียว ระหว่าง กม.๓๑๗+๐๐๐ – กม.๓๕๑+๗๔๐ (เป็นแห่งๆ)  ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๕๒ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทางทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑, ๐๑๐๒ ตอน อุตรดิตถ์ – ห้วยไผ่ – ห้วยช้าง ระหว่าง กม.๐+๒๐๕ – กม.๑๘+๒๕๖ (เป็นช่วงๆ)    ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๕๑ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๔๐๐ งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก บริเวณ กม.๓๐๐+๒๖๒ (แยกน้ำอ่าง)   ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๕๐ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
 มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๔๐๐ งานไฟฟ้าแสงสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล บริเวณ กม.๒๘๗+๗๒๕ (แยกหนองกวาง)    ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๔๙ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๔๐๐ งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข. ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน อุตรดิตถ์ – ห้วยไผ่ บริเวณ กม.๓+๑๐๐ (แยกบ้านเกาะ) w06.icon new ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๔๘ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
 มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอานวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๔๐๐งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ฟากคลองตรอน
– พิชัย บริเวณ กม.๔๑+๐๕๐ (แยก ธกส. พิชัย)   w06.icon new ๑๓ ต.ค.๕๘
click  ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๔๗ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
 มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอานวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๔๐๐งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน -ไร่อ้อยบริเวณ กม.199+227 (แยกคอรุม)  w06.icon new ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๔๖ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอานวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๔๐๐ งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1255 ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ฟ้าเรือง – คลองกล้วย ระหว่าง กม.5+80๐ – กม.6+640 (RT.)   w06.icon new ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๔๕ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอานวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๔๐๐
งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน น้ำอ่าง – น้ำพี้
ระหว่าง กม.๙+๖๐๐ – กม.๑๐+๕๐๐ (LT.)  w06.icon new ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๔๔ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอานวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๔๐๐ งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองกวาง – แสนขัน ระหว่าง กม.๘+๔๖๐ – กม.๙+๓๐๐ (RT.)  w06.icon new  ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๔๓ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอานวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๔๐๐
งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม ๐๑๐2 ตอน ห้วยไผ่ – ห้วยช้าง
ระหว่าง กม.5+54๐ – กม.5+940 (LT.,RT.)   w06.icon new   ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๔๒ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอานวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๔๐๐ งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.๑๕+๕๖๐ – ม.๑๖+๔๐๐ (LT.,RT.)    w06.icon new   ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๔๑ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๔๐๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน ระหว่าง กม.๒๐+๙๐๐– กม.๒๕+๕๗๐ (LT.,RT. เป็นช่วงๆ) w06.icon new ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๔๐ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๔๐๐ งานไฟฟ้าแสงสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พระแท่น – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๑+๗๗๘ –กม.๔+๘๔๓ (LT., RT. เป็นช่วงๆ)w06.icon new      ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๓๙ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย รหัสงาน ๓๑๔๐๐ งานไฟฟ้าแสงสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บ้านแก่ง – น้ำอ่าง ระหว่าง กม.๑๑+๐๒๕–กม.๑๑+๘๖๕ (RT.) w06.icon new  ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๓๘ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
 งานจ้างเหมามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง รหัสงาน
๒๖๑๐๐ งานรางระบายน้าถาวร ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองนาเขียว
ระหว่าง กม.๓๑๘+๔๕๐ - กม.๓๒๐+๒๐๐ (RT.)  w06.icon new  ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๓๗ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
 งานจ้างเหมามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง รหัสงาน
๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ฟ้าเรือง – คลองกล้วย
ระหว่าง กม.๖+๓๕๐ - กม.๖+๖๔๐  w06.icon new  ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๓๖ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
 งานจ้างเหมามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวงรหัสงาน
๒๖๑๐๐ งานรางระบายน้าถาวร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นาอ่าง – นาพี ระหว่าง
กม.๙+๙๗๑ - กม.๑๐+๐๕๔ (LT.,RT.)  w06.icon new  ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๓๕ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
งานจ้างเหมามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง รหัสงาน
๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน นาอ่าง – วังผาชัน
ระหว่าง กม.๑๗+๐๕๐ - กม.๑๗+๓๖๓ w06.icon new  ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๓๔ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๓๑๐๐ งานปรับระดับผิวทาง
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บ้านแก่ง – น้ำอ่าง ระหว่าง กม.๕+๖๑๓ – กม.๖+๐๐๐  w06.icon new  ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๓๓ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๓๑๐๐ งานปรับระดับผิวทาง
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าดารา ระหว่าง กม.๑+๕๙๒ – กม.๑+๙๖๒  w06.icon new  ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๓๒ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข ๑๑๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าวังกะพี้ ระหว่าง กม.๐+๖๕๙ – กม.๐+๙๔๖  w06.icon new ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๓๑ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
 มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๘๕+๓๓๗ – กม.๒๘๕+๖๐๐ (RT.)  w06.icon new ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๓๐ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข ๑1 ตอนควบคุม ๐501 ตอน นาอิน – ชัยมงคล ตอน 1 ระหว่าง กม.281+282 – กม.281+545 (RT.)  w06.icon new ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๙ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
 มาตรการกระตุ้น การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๒๐๙+๗๙๔ – กม.๒๑๐+๑๐๗ w06.icon new  ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๘ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้น การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข ๑๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คำมัน ระหว่าง กม.๑๔+๖๕๐ – กม.๑๔+๙๖๓ w06.icon new  ๑๓ ต.ค.๕๘
 click  ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๗ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้น การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข ๑๐๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าทอง – หาดกรวด ระหว่าง กม.๐+๒๔๓ – กม.๐+๕๑๒ w06.icon new  ๑๓ ต.ค.๕๘
 click  ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๖ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน ป่าขนุน – วังผาชัน ระหว่าง กม.๒๕๙+๗๐๐ – กม.๒๖๐+๐๒๔  w06.icon new  ๑๓ ต.ค.๕๘
 click  ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๕ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
 มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๓๑๐๐ งานปรับระดับผิวทาง
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำอ่าง – วังผาชัน ระหว่าง กม.๓๙+๑๐๐ – กม.๓๙+๔๗๗ w06.icon new ๑๓ ต.ค.๕๘
 click  ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๔ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

 มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๓๑๐๐ งานปรับระดับผิวทางทางหลวง
หมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๕+๐๕๐ – กม.๑๕+๔๒๔
ปริมาณงาน ๓,๓๖๖.๐๐ ตร.ม. w06.icon new  ๑๓ ต.ค.๕๘

 click  ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๓ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
 ตามแผนรายประมาณการมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับ
ผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คำมัน ระหว่าง กม.๒๑+๐๐๙ – กม.๒๑+๓๗๘  w06.icon new ๑๓ ต.ค.๕๘
 click  ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๒ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
 งานจ้างเหมามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง รหัสงาน
๒๓๑๐๐ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยไผ่ – ห้วยช้าง ระหว่าง
กม.๖+๓๒๓ - กม.๖+๕๔๘ (LT.,RT.) ปริมาณงาน ๓,๔๓๙ ตร.ม. w06.icon new ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๑ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
งานจ้างเหมามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง รหัสงาน
๒๓๑๐๐ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก –
ฟากคลองตรอน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑+๕๐๐ - กม.๑+๘๙๑ ปริมาณงาน ๓,๕๑๙ ตร.ม. w06.icon new  ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๒๐ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
งานจ้างเหมามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง รหัสงาน
๒๓๑๐๐ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล
ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๗๖+๑๖๕ – กม.๒๗๖+๕๐๒ (RT.) ปริมาณงาน ๓,๔๘๗ ตร.ม. w06.icon new  ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑๙ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
งานจ้างเหมามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง รหัสงาน
๒๓๑๐๐ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน ป่าขนุน – วังผาชัน ระหว่าง
กม.๒๖๗+๒๕๐ - กม.๒๖๗+๖๔๖ ปริมาณงาน ๓,๕๖๔ ตร.ม. w06.icon new ๑๓ ต.ค.๕๘
click ประกาศผลการสอบราคางานจ้างเหมา ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ อต.๑/ ๑๘ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘