rightเผยแพร่แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์

ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พยาแมน - ไร่อ้อย ตอน 2 ระหว่าง

กม.194+710 - กม.196+052 ปริมาณงาน 12,078.00 ตร.ม. 

 icon new  ลงวันที่  23-29 พฤศจิกายน 2561

 
rightเผยแพร่แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

งานก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวงอุตรดิตถ์ บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว กม.330 + 300 -

กม.330 + 380 ด้านขวาทาง ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง icon new ลงวันที่  11-22 ตุลาคม 2561

 
rightเผยแพร่แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 

กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงายน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 01032 ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน บริเวณ กม. 24+385 (แยกโรงพยาบาลทองแสนขัน) ปริมาณงาน 1 แห่ง  icon new ลงวันที่  23 - 31  สิงหาคม 2561

 
rightเผยแพร่แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 

งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.350+815- กม.350+915 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง

icon new ลงวันที่  1 - 24  สิงหาคม 2561

 

**   ยกเลิกแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  **

งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.350+815- กม.350+915 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง

icon new ลงวันที่  16 - 23  สิงหาคม 2561

 
rightแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon newลงวันที่ 9 สิงหาคม - 15  สิงหาคม 2562
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562  งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0102 ตอนห้วยไผ่ - ห้วยช้าง บริเวณ กม.6+678 (แยกไผ่ล้อม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 
.
 rightแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon newลงวันที่ 8 สิงหาคม - 14  สิงหาคม 2562
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.277+000 - กม.293+000  (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ  , ทางหลวงหมายเลข 1244 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้ำอ่าง - น้ำพี้ ระหว่าง กม.0+000 - 10 +000 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1,776.00 ม.
 .
rightแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon newลงวันที่ 8 สิงหาคม - 14  สิงหาคม 2562
 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน บริเวณ กม.255+967 , ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านแก่ง - น้ำอ่าง บริเวณ กม.0+625 , บริเวณ กม.9+775 และ บริเวณ กม.12+145 , ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน บริเวณ กม.36 +920 , บริเวณ กม.47+382 และ บริเวณ กม.48+558 ปริมาณงาน 3 แห่ง 
 .
rightแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon newลงวันที่ 8 สิงหาคม - 14  สิงหาคม 2562
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ระหว่าง กม.300+000 - กม.317+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (200 ต้น)
 .
rightแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon newลงวันที่ 8 สิงหาคม - 14  สิงหาคม 2562
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ระหว่าง กม.186+860 - กม206+383 (LT.,RT.)เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 1324 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทุ่งป่ากระถิน - พญาแมน ระหว่าง กม.3+634 - กม.12+125 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ ,ทางหลวงหมายเลข1255 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฟ้าเรือง - คลองกล้วย ระหว่าง กม.0+025 - กม.3+990 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 3 แห่ง (67 ต้น)
 .
 rightแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon newลงวันที่ 8 สิงหาคม - 14  สิงหาคม 2562
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.235+170 - กม.236+328(RT.) เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 1046 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งยั้ง - ดงสระแก้ว ระหว่าง กม.14+436 - กม.14+580 (LT.)เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง - ด่านแม่คำมัน ระหว่าง กม.8+782 - กม.17+267 (LT.)เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 3 แห่ง(71 ต้น)
 .
rightแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon newลงวันที่ 8 สิงหาคม - 14  สิงหาคม 2562
โครงการปรับปรุง ความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2526 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ บริเวณ กม.235+195(โรงเรียนบ้านป่าเซ่า),ทางหลวงหมายเลข 1046 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งยั้ง - ดงสระแก้ว บริเวณ กม.10+802 (โรงเรียนวัดดงสระแก้ว),ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0101 ตอน บึงหลัก - ฟากคลองตรอน บริเวณ กม.9+537 (โรงเรียนบ้านวังแดง),ทางหลวงหมายเลข1204 ตอนควบคุม 0102 ตอน ฟากคลองตรอน - พิชัย บริเวณ กม.38+530 (โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพิชัย)และบริเวณ กม.39+060(โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ)ปริมาณงาน 4 แห่ง 
 .
rightแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon newลงวันที่ 8 สิงหาคม - 14  สิงหาคม 2562
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501,0502,0503 ตอน นาอิน - ชัยมงคล - บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.272+395 -กม.276+165(RT.), ระหว่าง กม.281+545- กม.283+195 (RT.),บริเวณ กม287+645(แยกหนองกวาง),บริเวณ กม.300+262 (แยกน้ำอ่าง) ระหว่าง กม.300+502 - กม.301+820 (LT.,RT.)และบริเวณ กม.317+638(แยกบึงหลัก) ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,756.00  ตร.ม.)
 .
rightแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon newลงวันที่ 8 สิงหาคม - 14  สิงหาคม 2562
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน - ชัยมงคล ระหว่าง กม.271+500 - กม.291+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 
.
right แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon new ลงวันที่ 8 สิงหาคม - 14  สิงหาคม 2562
กิจกรรมอำรวยการ และสนับสุนการพัฒนาทางหลวงปี 2562 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงลับแล ทางหลวงหมายเลข 1051 ตอน 0100 ตอน ควบคุม พระแท่น - อุตรดิตถ์ บริเวณ กม.1+317 (RT.) แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ปริมาณงาน 1 หลัง 
.
right แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon new ลงวันที่ 8 สิงหาคม - 14  สิงหาคม 2562
กิจกรรมอำนวยการ และสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี 2562 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6) สถานที่ดำเนินการหมวดทางหลวงพิชัย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน 1501 ตอนควบคุม นาอิน - ชัยมงคล บริเวณ กม.285+455 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 
.
right แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon new ลงวันที่ 8 สิงหาคม - 14  สิงหาคม 2562
กิจกรรมอำนวยการ และสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี 2562 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)(1หลัง) สถานที่่ ดำเนินการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 หลัง 
.
right แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon new ลงวันที่ 8 สิงหาคม - 14  สิงหาคม 2562
งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.350 + 815 - กม.350 + 915 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 
.
right แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon new ลงวันที่ 7 สิงหาคม - 13  สิงหาคม 2562

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0101 ตอน บึงหลัก -ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.7 + 500 ถึง กม. 9 + 500 ปริมาณงาน  1  แห่ง 

 .
rightแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon newลงวันที่ 7 สิงหาคม - 13  สิงหาคม 2562

กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำอ่าง -วังผาชัน ระหว่าง กม.21+219 - กม.46 + 795 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 

 .
rightแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon newลงวันที่ 7 สิงหาคม - 13  สิงหาคม 2562

กิจกรรมใบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200  งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอนควบคุม

0100 ตอน วังโป่ง - ด่านแม่คำมัน ตอน 3 ระหว่าง กม.2 + 415 - กม.6+782 ปริมาณงาน 39,303.00 ตร.ม.

 .
rightแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon newลงวันที่ 7 สิงหาคม - 13  สิงหาคม 2562

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200  งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 1502 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ระหว่าง กม.308+700 - กม.312+645 (RT.) ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0101 ตอน อุตรดิตถ์ - ห้วยไผ่ ที่ กม. 0+730 (บริเวณแยกเกาะไท) ปริมาณงาน 50,651.00  ตร.ม. 

 .
rightแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon newลงวันที่ 7 สิงหาคม - 13  สิงหาคม 2562
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100  งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม. 328 + 975 - กม.330 + 720 (RT.) และ ระหว่าง กม. 330+089 - กม. 330 +720 (LT.) ปริมาณงาน 25,203.00  ตร.ม. 
 .
rightแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon newลงวันที่ 7 สิงหาคม - 13  สิงหาคม 2562
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 1403  ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.284+823 - กม.294+250 ปริมาณงาน 84,843.00  ตร.ม.
 .
rightแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon newลงวันที่ 7 สิงหาคม - 13  สิงหาคม 2562
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงายเลข 1324 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทุ่งป่ากระถิน - พญาแมน ระหว่าง กม.8+320 - กม.12+137 ปริมาณงาน 34,423.00  ตร.ม.
 .
 rightแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon newลงวันที่ 7 สิงหาคม - 13  สิงหาคม 2562
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัะสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน - ชัยมงคล ระหว่าง กม.285 + 240 - กม.287+330 (LT.) ปริมาณงาน 23,412.00  ตร.ม.
 .
rightแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 icon newลงวันที่ 7 สิงหาคม - 13  สิงหาคม 2562
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.334+987 - กม.336+126 (LT.) , กม.336+352 - กม.336+910 (RT.) และ กม.337+520 - กม.338+512 (LT.) ปริมาณงาน 2.689 กม.
 .
 
right  เผยแพร่แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศ ณ วันที่ 2  พฤศจิกายน 2560   2012557w4ugh8j9e  ลงวันที่ 2 พ.ย.-2 ธ.ค. 2560
right  เผยแพร่แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560   2012557w4ugh8j9e  ลงวันที่ 27 ก.ย. -27 ต.ค. 2560

 

กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31800